Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy
Tunturikatu 4 B
00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Janne Paaso
+358 40 551 5486
janne.paaso(at)esjp.fi

3. Rekisterin nimi
Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (yritys ja niiden yhteyshenkilöt).

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, markkinoinnin, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin hoitaminen, hallinta ja kehittäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)

Tiedot poistetaan viiden vuoden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä (asiakkaat) tai viiden vuoden kuluessa tiedon käytön päättymisestä (potentiaaliset asiakkaat).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:n asiakkaista, liideistä, uutiskirjeen tilaajista sekä mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, työkaluista, julkisista tai yksityisistä rekistereistä tai rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessä verkkosivuston lomakkeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanoin suojattuun sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).